Usługi

Wykonujemy projekty architektoniczno–budowlane:

Budynków jednorodzinnych

W zakres wchodzi zależnie od potrzeb klienta: projekty koncepcyjne, projektowanie wielobranżowe/architektura, konstrukcje, wizualizacje, instalacje (również wg pomysłu i wytycznych inwestora oraz adaptację projektów typowych).

Budynków gospodarczych, garaży, hal stalowych, obiektów wielofunkcyjnych

W zakres wchodzi zależnie od potrzeb klienta: koncepcja, projekt/architektura, konstrukcje, wizualizacje, instalacje.

Przebudowy i rozbudowy budynków istniejących

W zakres wchodzi: inwentaryzacja, koncepcja, projekt/architektura, konstrukcje, wizualizacje, instalacje, opracowanie graficzne.

Przygotowanie wniosku tzw. „zgłoszenie”

W zakres wchodzi: pomoc w przygotowaniu wniosku zgłoszenia robót budowlanych / budowy / rozbiórki nie wymagających uzyskania decyzji pozwolenia na budowę.

Realizacja ekologicznych modernizacji stanowisk transformatorowych metodą:

  • „OPOLSKĄ” – bez wystawiania transformatora,
  • klasyczną – po wystawieniu transformatora wyk. żelbetowej misy,
  • prefabrykowaną – po wystawieniu transformatora montaż misy z elementów prefabrykowanych wyk. np. przez Firmę ATLAS,

Nasze usługi obejmują opracowanie dokumentacji projektowej i formalno-prawnej oraz wykonawstwo.

Ekologiczna modernizacja i budowa stanowisk transformatorów mocy

w tym również transformatorów „potrzeb własnych”, uwzględnia wykonanie ich odwodnienia poprzez separatory oleju.
Dysponujemy wysoko kwalifikowaną kadrą inżynierską w dziale projektowym i wykonawczym, posiadającą wymagane uprawnienia budowlane i nadzorowo-eksploatacyjne na obiektach elektroenergetycznych.

Zakres projektowy

Realizacja modernizacji stanowisk transformatorowych jest poprzedzona przygotowaniem dokumentacji formalno-prawnej, która obejmuje:
a) koncepcję inwestycji w celu uzyskania wskazania lokalizacyjnego,
b) wystąpienie do Urzędu Miasta lub Gminy o warunki zabudowy i zagospodarowania terenu,
c) operat hydrogeologiczny,
d) operat geodezyjny,
e) operat wodno-prawny,
f) projekt budowlano-wykonawczy,
g) pozwolenie budowlane,
h) specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót,
i) przedmiar robót,
j) kosztorys inwestorski,
k) instrukcję obsługi urządzeń odprowadzających i oczyszczających ścieki opadowe ze stanowisk transformatorowych.

Zakres wykonawczy

Na podstawie dokumentacji projektowej wykonujemy szczelne misy olejowe w obrębie transformatorów mocy i transformatorów „potrzeb własnych”.

W przypadku budowy mis metodą „OPOLSKĄ”, realizowane są jej podstawowe zalety, takie jak:
prace wokół transformatora są prowadzone bez konieczności demontażu podłączeń sieciowych i przemieszczania transformatora przy sporadycznych okresach wyłączeń,
większość prac w polu transformatorowym można prowadzić w czasie jego pracy,
krótki czas wykonania – dla dwóch pól transformatorowych na stacji wysokichapięć okres realizacji inwestycji w sprzyjających warunkach pogodowych, z zachowaniem reżimu technologicznego, nie przekracza 6 tygodni,
niski koszt wykonania modernizacji w porównaniu z tradycyjnymi metodami wykonania szczelnych mis pod transformatorami z kosztownymi żelbetowymi fundamentami, których wykonanie wiąże się z długotrwałym odstawieniem transformatora na stanowisko tymczasowe, co obecnie jest praktycznie niemożliwe ze względu na wymagających odbiorców.

Natomiast metoda budowy mis z elementów prefabrykowanych niezwykle skraca czas postoju transformatora na stanowisku tymczasowym, lecz kosztowo przewyższa metodę „OPOLSKĄ” i metodę klasyczną.